Sempozyum Çağrısı / Call For Papers

Dokuz Eylül Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

II. Uluslararası Tarih Sempozyumu

100.Yılında I. Dünya Savaşı


        
        Yüzyıl önce 1914 Haziran’ında Saraybosna’da atılan bir kurşun geri dönüşü olmayan büyük bir savaşı başlattı. Savaşın tek sebebi tabii ki bu kurşun değildi. 19. Yüzyıl boyunca oynanan Büyük Oyun’u devam ettirmek 20. yüzyıldan itibaren olanaksız hale gelmişti. Kolomb ile başlayan emperyalist yayılmacılığın bir sonucu olarak I. Dünya Savaş’ı kaçınılmazdı.
        I. Dünya Savaşı neredeyse tüm insanları doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkileyen ilk modern ve total savaştır. İlklerin savaşı olan bu savaşta silah teknolojisinin hızlı gelişimiyle beraber tarihte ilk kez savaş alanlarında tanklar, denizaltılar ve uçaklar kullanıldı ve kimyasal saldırılar yapıldı.  Siviller ilk kez savaşın asli bir unsuru haline geldi. Bilhassa kadınlar, erkeklerin yokluğunda hem onlara cephe gerisinden destek vererek hem de üretimi sırtlanarak önemli bir rol oynamıştır. Ancak savaş sonuçlandığında altı milyondan fazla sivil yaşamını kaybetmiş olacaktır.
        I. Dünya Savaşı sonuçları itibariyle dünyanın siyasi, ekonomik, sosyal ve teknolojik görünümü üzerinde büyük etkiler yaratan bir savaştır. Savaş boyunca karada, denizde ve havada yapılan muharebelerde on altı milyondan fazla insan hayatını kaybetmiş ve yirmi bir milyondan fazla insan da yaralanmıştır. Savaşın tahribatı o kadar büyüktü ki politikacılara duyulan güven yerle bir oldu. Bu durum totaliter rejimlerin önünü açmıştır. Bunlardan farklı olarak savaş sonunda imzalanan barış antlaşmaları, gerçek bir barışı sağlamaktan uzak olduğu için İkinci Dünya Savaşı’nın kökenleri de bu savaş sonucunda atılmış bulunmaktaydı.
     I. Dünya Savaşı’nın diğer bir önemli sonucu, İmparatorluklar Çağı’nın sona ermesidir. Dört büyük imparatorluk bu savaş sonunda parçalanmış ve dünya siyasi haritası büyük bir değişime uğramıştır. İmparatorlukların yıkılması ile ortaya çıkan otorite boşluğu 1918 sonrası özellikle Balkanlar ve Ortadoğu’da ortaya çıkan birçok problemin kaynağı olacaktır. Yeni sınırların çiziminde etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıklara göre değil de kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarına göre hareket eden galip devletler birçok problemin fitilini ateşlemiş bulunmaktaydı.
        İşte böyle bir atmosferde kendi iradesiyle yönünü çizen ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu yüzden I. Dünya Savaşı öncesinde, esnasında ve sonrasında Türkiye’de yaşanan gelişmelerin daha yakından incelenmesi çok büyük önem arz etmektedir.
        Yüzüncü Yılında Birinci Dünya Savaşı’nı kamuoyunun gündemine getirmek ve bu savaşın farklı yönlerini özellikle de günümüze olan etkilerini tartışmak maksadıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü olarak uluslararası nitelikte bir sempozyum düzenlemekteyiz. Sempozyumda bilim insanlarının sunacakları I. Dünya Savaşı’nı konu edinen bildiriler değerlendirilecektir. Bununla birlikte aşağıdaki konu başlıklarını içeren bildirilere öncelik verilecektir:
·         Birinci Dünya Savaşı Öncesi Büyük Güçler ve Osmanlı İmparatorluğu
·         Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri, ekonomik ve toplumsal durumu
·         Birinci Dünya Savaşı’nda Balkanlar
·         Birinci Dünya Savaşı’nda Araplar ve Ortadoğu
·         Birinci Dünya Savaşı’nda İzmir ve Batı Anadolu
·         Birinci Dünya Savaşında Kadınlar
·         Birinci Dünya Savaşında Basın
·         Birinci Dünya Savaşında Cepheler
·         Birinci Dünya Savaşında Esirler
·         Birinci Dünya Savaşı sonrasında yeni rejimler ve devletlerarası güç dengeleri
·         Birinci Dünya Savaşı ve Edebiyat


Dokuz Eylül University

Faculty of Arts

II. International History Symposium

First World War Centenary        In June 1914, exactly one century ago, a bullet fired in Sarajevo started an irreversible and destructive war. However, this bullet was not the only reason for the war. It had become impossible to continue the Great Game of the nineteenth century. The First World War was the inevitable and devastating result of imperialism, colonisation and expansionism.
        It has been claimed that the First Word War was the first modern and total war that affected almost everybody, whether directly or indirectly, from all over the world. For the first time the rapid development of military technology, such as tanks, submarines and aircraft were utilized and chemical attacks were enacted. Civilians became the main victims of battle for the first time. It should be noted that women played an important role during the absence of men in both supporting them from behind the front and continuing with production as well. However, more than six million civilians lost their lives by the end of the war.
        Considering the consequences, the First World War has profoundly affected the political, social and technological structures of the world. Through relentless land, sea and air battles, more than sixteen million people died, and twenty more million were injured.  The destruction of the war was so great that confidence in politicians was destroyed. This situation led to the strengthening of totalitarian regimes. Furthermore; since they were ineffective in establishing a genuine reconciliation, the peace treaties signed at the end of the war became original reasons for the Second World War.
        Another remarkable consequence of WWI is the bringing about of the end of the Age of Empires. At the end of the war, the political map of the world substantially changed as four great empires vanished.  A power vacuum emerged after 1918, and the fall of these empires would lead to serious problems, especially in Balkans and the Near East. In the drawing of these new borders, the winners of the war considered their own political and economic interests instead of ethnic and religious realities of the regions, and ignored the possible conflict that would break out in the near future.  
        The Republic of Turkey, in such an atmosphere, was the first country that decided to create her own destiny with her own free will.  For that very reason, it is important to have a closer look at the process Turkey has gone through.
        The Dokuz Eylül University, Department of History, holds the International First World War Centenary Symposium which aims to bring this subject to public attention, especially to discuss causes and consequences of the war that are surprisingly related to the world’s current problems. Papers addressing one of the following themes will particularly be considered, and we also welcome all academic papers dealing with the First World War in broader genres:
 •  The Great Powers and the Ottoman Empire prior to the First World War
 • The Military, Economic and Social Situation of the Ottoman Empire in the First World War.
 • Balkans in the First World War
 • Arabs and the Near East in the First World War
 • West Anatolia and İzmir in the First World War.
 •  Women in the First World War
 • Press in the First World War
 • Military Fronts in the First World War
 • Prisoners of War in the First World War
 •  Power of Balance and New Regimes after the First World War
 •  Literature and the First World War      If you have any inquiries, suggestions or need further information please send us an email to: dunyasavasisempozyumu@gmail.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder